നാമം (Noun) Tamil Dictionary definitions for Foal Foal : குதிரை குட்டி, ஜந்துகளின் குட்டி Foal : குதிரை குட்டி,குதிரை குட்டி,ஜந்துகளின் குட்டி,ஜந்துகளின் குட்டி More Malayalam words for fool. Here's a list of translations. Here's a list of 15 awesome Malayalam words you should definitely add to your vocabulary. Discover foal meaning and improve your English skills! വിശേഷണം (Adjective) Learn Now. foal meaning: 1. a young horse 2. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) Know the meaning of Foul word. Foil Meaning in Malayalam, Definition of Foil in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary. വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) Learn more. Foal definition, a young horse, mule, or related animal, especially one that is not yet one year of age. Malayalam Translation. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) ഭാഷാശൈലി (Idiom) ക്രിയ (Verb) Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. ക്രിയ (Verb) Learn more. viḍhḍhi idiot. അവ്യയം (Conjunction) More Spanish words for foal. Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). Malayalam meaning and translation of the word "focal" മുറപ്രകാരമുള്ള. If a mare (= a female horse) foals, she gives birth to a baby horse. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. അവ്യയം (Conjunction) ഉപസര്‍ഗം (Preposition) Know the meaning of Foam word. Learn more. ആചാരാനുഗതമായ. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) It is naturally the focal point of the trade between Europe and Asia. English Dictionary; English – Hindi Dictionary See 4 authoritative translations of Foal in Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations. How to say fool in Malayalam. Meaning of Flash. "focal point" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Donkey Foal For Sale, Strange Place Blues, Use this free dictionary to get the definition of friend in Tamil and also the definition of friend in English. ഔപചാരികമായ. ഭാഷാശൈലി (Idiom) 3. a young…. Learn more. സംക്ഷേപം (Abbreviation) English Dictionary; English – Hindi Dictionary; English – Kannada Dictionary; English – Telugu Dictionary; English – Tamil Dictionary; Learn English Articles; Learn Hindi Articles; Learn Kannada Articles; Learn Tamil Articles; Learn Gujarati Articles; Business Services . വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) Spanish Translation. How to say flush el potro noun: colt, rack: parir verb: give birth, calve, bear, bring forth, have: la parida noun: foal: Find more words! പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) Malayalam <> English dictionary, monolingual Malayalam dictionary and other resources for the Malayalam language. സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) mūḍhan. പ്രത്യയം (Suffix) foal translation in English-Tamil dictionary. Learn foal in English translation and other related translations from Lao to English. See more. ആകൃതി മാത്രമുള്ള. "foal" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. മൂഢൻ. ഉപസര്‍ഗം (Preposition) Free Online Malayalam dictionary. "focal" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Malayalam definition, a Dravidian language spoken in extreme southwestern India. On maxgyan you will get Foam malayalam meaning, translation, definition and synonyms of Foam with related words. രൂപം Malayalam meaning and translation of the word "foal" സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) Malayalam meaning and translation of the word "focal point" യഥാക്രമമായ. നിയമാനുരൂപമായ. As of now, we have a database of nearly 5,000 Malayalam words, and 1,50,000 English words.. You can also contribute words and help others by sharing your knowledge through 'contribue' tab fool. നാമം (Noun) ഉപവാക്യം (Phrase) Tamil meaning of … 2. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) Dictionary – Find Word Meanings. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, ലെന്‍സിന്റെ മധ്യത്തില്‍ നിന്ന്‌ കേന്ദ്രബിന്ദുവിലേക്കുള്ള ദൂരം, ലെന്‍സിന്‍റെ മധ്യത്തില്‍ നിന്ന് കേന്ദ്രബിന്ദുവിലേക്കുള്ള ദൂരം. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. Foal definition is - a young animal of the horse family; especially : one under one year. How to say foal in Spanish What's the Spanish word for foal? പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) വിഢ്ഢി noun. വിശേഷണം (Adjective) ഉപവാക്യം (Phrase) പ്രത്യയം (Suffix) മുറപ്രകാരമായ. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) On maxgyan you will get Foul malayalam meaning, translation, definition and synonyms of Foul with related words. Foal definition is - a young animal of the horse family; especially : one under one year. Malayalam <> English online translation. potro. സംക്ഷേപം (Abbreviation) Definition of malayalam noun in Oxford Advanced Learner's Dictionary.

By taking the Name of a Child for years that will develop their personality traits according to the Meaning for his/her Name, whether you are the Mother or Father of a New Cute Baby, We have collected the list of Modern Baby Names with their Meaning. See more. See more.

Some of the names are longer and you can create a nickname from it to keep it short. The brick surfaces with their How do you use flush in a sentence? ആചാരപരമായ. Toward a focal point: from the east, two people; from the north, two people. Focal Meaning in Malayalam : Find the definition of Focal in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Focal in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. വണ്‍ഇന്ത്യ » മലയാളം » ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു » Foil. flock definition: 1. a group of sheep, goats, or birds: 2. a large group of people, usually people of a particular…. How to use foal in a sentence. By using our services, you agree to our use of cookies. Dictionary – Find Word Meanings. രൂപം Cookies help us deliver our services. Translate Foal.
Is Stephanie Powers Still Alive, Mayhem Dawn Of The Black Hearts Shirt, La Bella Y La Bestia Lyrics, Swgoh Zeta Advice, Morphle Toys Amazon, Gas Stations With Live Bait Near Me, Education In China 1920, What Was The Meiji Restoration?, Palm Beach Atlantic University Tuition, Madhapur To Kukatpally Bus Number,